LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK (LTZ): OINARRIZKO INFORMAZIOA

Laguntza Teknikoko Zerbitzuak (LTZ) etxeko erabilerarako aparatuak konpontzen, instalatzen, kontserbatzen edo zaintzen dituzten establezimendu edo pertsonak dira, beti ere araututako baldintza guztiak betetzen dituztenean. Euren jarduera-lokaletan nahiz bezeroen etxeetan ematen dituzte zerbitzuak.

Etxeko erabilerarako aparatuak hauek dira: gure etxeetan ditugun kontsumo iraunkorreko ondasunak, funtzionatzeko energia-motaren bat behar dutenak, zuzenean edo zeharka. Hiru multzotan sailkatu ohi dira:

-Aparatu txikiak: zukugailuak, frijigailuak, xigorgailuak, ile-lehorgailuak, etab.

-Adar zuria: garbigailuak, ontzi-garbigailuak, hozkailuak, etab.

-Adar marroia: telebistak, bideoak, soinu-ekipoak, etab. Fabrikatzailearen edo Espainiako legezko ordezkariaren baimen idatzia dutenak markako laguntza tekniko zerbitzu ofizialakdira. Ordezkatzen dituzten marka eta gama guztietako aparatuak konpondu behar dituzte derrigorrez, aparatuak non erosi diren begiratu gabe.

Informazioa jendaurrean

LTZek honako informazioa jarri behar dute agerian establezimenduetan, ondo-ondo ikusteko moduan:

-Lan-orduei dagozkien prezioak, eta, hala badagokio, baita garraio-gastuak ere. Era berean, eskainitako beste zerbitzu batzuei dagozkien prezioak eta egin beharreko gainordainak, baldin eta zerbitzuak presazkoak izan badira edo lan-ordutegitik kanpo zerbitzuak emateko eskatu badugu. BEZa prezioan sartuta dagoen edo ez eta zein tipotakoa dagokion ere adierazi behar dute.

-Konponketa egin aurretik aurrekontua eskatzeko eskubidea, eta, hala egokituz gero, aurrekontua onartzen ez badugu aurrekontua egitea ordaintzeko obligazioa ere bai.

-Konponketa edo instalazio guztien bermea, 3 hilabetekoa gutxienez. Etxean bertan egiten diren zerbitzuetan, aurreko datuak zehazten dituen informazioorria eduki behar du teknikariak.

Aurrekontua

Zerbitzua eman aurretik aurrekontu idatzia edukitzeko eskubidea dugu. Eskubide horri uko egin nahi badiogu, idatziz egin behar dugu. Aurrekontua eskatzen badugu, baliozko 5 eguneko epearen barruan gure esku eduki behar dugu; bertan, datu hauek behintzat agertu behar dute:

-Gure identifikazioa eta establezimenduarena.

-Aparatuaren marka, modeloa eta serie-zenbakia.

-Konponketaren arrazoia.

-Matxura antzematea.

-Egin beharreko ordainketak; bertan, erabili beharreko ordezko piezen berri eman behar da.

-Konpondutako aparatua entregatzeko aurreikusitako data, edo konponketa-data, konponketa etxean bertan egiten bada.

-Aurrekontuaren baliagarritasun-data; ezin da 30 egun baino gutxiagokoa izan, aurrekontua ematen digutenetik kontatzen hasita.

-Data, eta LTZko arduradunaren sinadura. Aurrekontua onartzen ez badugu, aparatua utzi genuen egoera berberean berreskuratzeko eskubidea dugu. Kasu horretan aurrekontua egitea kobra diezagukete, baina zenbateko hauek, asko jota:

-Aparatu txikiak: lan orduak balio duenaren arabera, 15 minuturi dagokiona.

-Adar zuria: lan orduak balio duenaren arabera, 30 minuturi dagokiona.

-Adar marroia: lan orduak balio duena. Etxeko erabilerarako aparatu bat LTZko establezimendu batean uzten dugunean, gordailu-agiri bat eman behar digute; agiri hori aurkeztea beharrezkoa izango da aurrekontua eskuratu eta aparatua berreskuratzerakoan. Aurrekontua baldin badaukagu, aurrekontua bera erabil dezakegu gordailu-agiriaren ordez, horretarako gure eta zerbitzuegilearen sinadurak idatzita.

Ordezko piezak

Ordezko pieza guztiek berriak izan behar dute. Gure onarpena idatziz ematen badugu bakarrik ipin daitezke erabilitako piezak, berreskuratuak, edo jatorrizkoak ez direnak; baina hori egin ahal izateko, piezek egokiak izan behar dute aurreikusitako erabilerarako eta, bestalde, berriak baino merkeagoak izan behar dute (merkatuan horrelako produkturik baldin badago). LTZak gure eskura jarri behar ditu agiriak, konponketan erabilitako ordezko piezen jatorria, izaera eta prezioa egiaztatzeko. LTZ guztiek dute ordezko piezak eskaintzeko obligazioa, modelo bat fabrikatzeari uzten diotenetik bost urte igaro arte. Eskatutako ordezko piezak 15 eguneko epean jarri behar dira bezeroaren esku, eskatzen den unetik kontatzen hasita; salbuespena da aparatua inportatu egin behar denean, orduan epea hilabetekoa baita.

Faktura

Zerbitzua eman ondoren, LTZak guri faktura emateko obligazioa dauka; gure eta zerbitzua ematen duenaren identifikazioaz gain, fakturak honako datu hauek izan behar ditu:

-Konpondutako aparatuaren marka eta modeloa.

-Konpondutako aparatuan egindako lanak.

-Prezioa, honakoak bereizita: erabilitako ordezko piezak eta eskulana (zenbat denbora behar izan den zehaztuta), baita bertaratzeari nahiz garraioari dagokion prezioa etab.

-BEZa.

-Data, eta LTZko arduradunaren sinadura. Aurrekontua eskatu badugu, fakturako zenbatekoak eta aurrekontukoak bat etorri behar dute. Konponketa etxean bertan egiten dutenean, eta erraz konpontzen den matxura baldin bada, gutxieneko lan-denbora kobra diezagukete, nahiz eta benetan konponketarako denbora gutxiago behar izan:

-Aparatu txikiak: lan orduak balio duenaren arabera, 15 minuturi dagokiona.

-Adar zuria: lan orduak balio duenaren arabera, 30 minuturi dagokiona.

-Adar marroia: lan orduak balio duena. LTZek etxeetan egiten dituzten zerbitzuetan, joan-etorriagatik behin bakarrik kobra dezakete, nahiz eta etxe berean aparatu bat baino gehiago konpondu, eta konpondu ahal izateko joan-etorri bat baino gehiago egin behar izan. Etxera etorri eta bertan ez geundelako zerbitzurik eman ahal izan ez badigute, ezin digute joan-etorria kobratu.

Bermea

LTZen instalazio eta konponketa guztiek gutxienez 3 hilabeteko bermeadute, aparatua eskuratzen denetik kontatzen hasita; beti ere, aparatua ez badu hirugarren batek manipulatu edo konpondu. Berme hori ez da nahasi behar etxeko erabilerako aparatuek (kontsumo iraunkorreko beste produktuek bezala) duten 2 urteko bermearekin. Bermeak konponketa guztia hartzen du bere baitan, baita horiek eragindako gastu guztiak ere:

-Konponketa egiteko garraio-gastuak.

-Konponketa egiten duten langileen joan-etorria, beti ere bat baldin badatoz aurreko fakturan ordaindutakoarekin.

-Erabili beharreko edozein motatako ordezko piezak eta materiala.

-Konpontzeak berarekin dakartzan zergak. Bermeak ez ditu berriro konpondu beharraren gastuak bere gain hartzen, baldin eta matxura aparatua gaizki erabiltzeagatik edo ezinbesteak eraginda gertatu bada. Azkeneko kasuan, hori LTZak frogatu beharko du. Bermeak irauten duen epearen barruan konpondutakoa berriro matxuratzen bada, edo konponketa nahiz instalazioaren ondorioz beste zerbait hondatzen bada, gure eskubidea da LTZak doan konpontzea.

Arazoak ekiditeko

Komenigarria da aparatua ondo dabilela eta ondo konponduta dagoela egiaztatzea aparatua LTZko establezimendutik eraman aurretik edo teknikaria gure etxetik joan aurretik. Agiri guztiak gorde behar dira (aurrekontua, faktura, etab.), badaezpada, erreklamazioak egin behar badira ere. Gomendagarria da aldatutako piezak emateko eskatzea. Horretarako eskubidea dugu, baldin eta aparatuaren bermeak barne hartzen duen konponketa ez bada. Komenigarria da etxeko erabilerarako aparatua hilabete igaro baino lehen eramatea LTZko establezimendutik; izan ere, epe hori pasatutakoan biltegiratze-gastuak kobra diezazkigukete; kobratu ahal izateko, baldintza horrek establezimenduan garbi adierazita egon behar du, zenbatekoa ere zehaztuta. Kontsumoko arbitraia-sistemari atxikitako LTZak kontratatuz gero, gerta litezkeen arazoak agudo konponduko dituzten ziurtasuna izan dezakegu.

Utzi iruzkina